تبلیغات
شهرستان سردشت.-.-.سردشت90
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

شهرستان سردشت.-.-.سردشت90
 
اخبارسردشت،تصاویرسردشت،مشکلات سردشت،کورد،زبان کردی

به وبلاگ من خوش آمدید
 

مراسم زبان کردی-سردشت 

sardasht90:  امروز مورخ 22/12/1390 برای دومین سال پیاپی مراسم گرامیداشت"زبان وادب کردی"درسالن اجتماعات دانشگاه پیام نورسردشت راس ساعت 11:00 توسط "انجمن ادبی چریکه"دانشگاه با استقبال باشکوه قشرفرهنگی شهرستان سردشت برگزار گردید.

sardasht90:  

این مراسم که درسالن اجتماعات دانشگاه برگزارشد باحضور باشکوه دانشجویان شهر،اساتید،اعضاء انجمن ادبی شهر،وقشرفرهنگی مواجه شد.شایان ذکراست که دانشجویان اعضاء انجمن ادبی چریکه،فعال ترین انجمن دانشگاه پیام نورسردشت هرسال مراسمی راجهت گرامیداشت زبان وادب کردی در دانشگاه برگزارمی کنند.شایان ذکراست که:مراسم امسال به صورتی کاملترومتنوع تروبا حضورباشکوه تری برگزارشد.متاسفانه مراسم با کمبودامکاناتی نیزهمراه بود ونبود نورمناسب وعلی الخصوص به کمبود فضای کافی می توان اشاره نمود،که تعدا زیادی از علاقمندان موفق به حضوردر این گرامیداشت نشدند.که انتظار می رود این مشکلات با افتتاح ساختمان دانشگاه پیام نور درسال آینده برطرف شود.

در زیرگزارش کاملتری رااز مراسم به استحضار میرسانیم:

 گزارش تفصیلی:

درابتدا مجریان برنامه،آقای نادر خضریان باپوشش زیبای کردی خود وخانم نگاررسولی با خواندن تکه شعری برنامه را شروع نمودند.بعداز آن بیان نامه انجمن ادبی چریکه قرائت شد.سپس رییس دانشگاه پیام نور فراخوانده شد تاسخنان خود رابیان نماید.ایشان در سخنان خودضمن عرض خوش آمدگویی به حضاراز استقبال باشکوه مراسم ابراز رضایت نمودند وگفتند:به شخصه انتظارنداشتم که مراسم با چنین حضوری روبرو شود.ایشان درادامه درباره ی نقش انجمن ها اذعان نمودندکه: بی شک حضور انجمن های غیردردولتی درهرجامعه ای لازم و آنهارا می توان ازسالمترین جمع یک اجتماع پنداشت.اما آنچه که مهم است باید آنهارا مسقل دانست ونباید از هیچ سویی برآنها کوچکترین فشاری تحمیل شود تارسالت خود را آنچنان که شایسته است به جاآورند.وآنها باید حمایت شوند تابتوان کارکردواقعی آنهارا دید.

در ادامه خانم سیران مولانی فراخوانده شد وآثر خودرا به زبان فارسی ایراد نمود.اما در ادامه استاد زبان وادب کردی ماموستا هیرش بیتوشی فراخوانده شد وایشان با تشویق گرم حضار پشت تریبون حاضر شدند ایشان ضمن عرض خوش آمدگویی به سبک خاص خود وابرازخرسندی ازبرگزاری چنین مراسمی به دست دانشجویان دانشگاه پیام نور وتبریک پیشاپیش سال نو وتسلیت ایام سالگرد شهدای حلبچه حضور خود را درچنین جمعی مایه ی افتخاردانستند ودرباب اهمیت زبان وتاکید برحفظ ومحافظت از آن گفتند:

بدون شک زبان مادری که امروزه مابا آن تکلم می نماییم امانتی است از گذشتگان ما که ما موظفیم آنچنان که آنرا دریافت نموده ایم آنرا تحویل نوادگان خود دهیم ودراین راه اگر قصوری صورت پذیرد بدون شک ما خائن به این امانت هستیم که تاوان آنرا پس خواهیم داد.ایشان درادامه افزودند:

بارها پیش آمده که ما به شیوه های مختلف گذشتگان خود را نقد میکنیم که مثلا درفلان بعد آنچنان بایدوشاید کارنکرده اند اما آیا تا به امروزبه جای نقدکردن ایشان آیا ازخود سوال نموده ایم که ما چه خدمتی را برای نوه های آینده خود انجام داده ایم؟بی شک ،زبان،مهمترین عامل ایجاد ارتباط بین ما وگذشتگان ما بوده است و مهمترین عامل ارتباط با آیندگان ما خواهد بود.پس چه عامل مهم دیگری وجوددارد که مارا ازحفاظت ازاین مسئله مهم غافل می نماید؟ایشان درادامه با تاکید برحفظ واهمیت قائل شدن برای زبان مادری برای هر قومی گفتند:

همه ما شاهد بودیم که درفستیوال فرهنگ های جهان درفرانسه لباس کردی رتبه اول جهان را ازهرلحاظی کسب نمود اما متاسفانه مادرعوض نسبت به چنین افتخاربزرگی بی تفاوت بوده ایم.مسلم است که هرقومی با زبان مادری خود قابل شناساندن به دیگر مللها است پس هرقومی محکوم به حفظ آن می باشد وفراموش نمودن زبان مادری رامی توان به مثابه انقراض فرهنگ آن نسل قلم داد کرد.تادیروزما ازقشرکم سوادجامعه گله می کردیم که زبان مادری را پاس نمی دارند امامتاسفانه امروزه طوری شده است که قشر تحصیل کرده،تهاجم فرهنگی را بسیار سریع می پذیرند ودرحفظ این امرمهم بی تفاوت نشان می دهند که البته جای بسی تاسف است.ایشان درادامه با تاکید بربازگشت به فرهنگ غنی کردی ضمن تشکراز شنوندگان با تشویق حضار،تریبون را ترک نمودند.

در ادامه گروه هنری،آقایان محمد وسامرند محمدنژاد کارهنری خودرا تقدیم نمودند.بعدازایشان آقای مال مال درویشی دبیر انجمن ادبی چریکه، سخنانی را عرض حضارنمودند.سپس خانم سروه کرمی دبیرسابق انجمن ادبی چریکه با خواندن (چیروک)ی بالحن بخصوص خود فضای سالن را به نحوی معطوف به خود نمودند.درادامه آقای کریم خضری عضو انجمن ادبی شهرستان سردشت زبان کردی را از بعدهای مختلف بررسی وبا تحلیل مناسب زبان اطلاعات تکمیلی را به استحضار حضاررساندند که درادامه با توجه به مفصل بودن بحثشان با کمبود وقت نیز مواجه شدند.بعداز ایشان خانم منیره عبدلله پور شعرخود راخوانده ودرادامه آقای سامرند محمدنژاد و محمد محمدنژاد مجددا با سازهای خود جو تازه ای رادرسالن ایجادنمودند.ودرانتها چندتن ازاعضای فعال انجمن ادبی هریک آثار خودرا خوانده که منجر به رضایت و تشویق قابل توجه شنوندگان گردید.و بدینگونه مراسم امسال گرامیداشت زبان وادب کردی به کارخود پایان داد

 sardasht90:  

بدون شک اجرای چنین مراسمی بی تاثیر نبوده وحداقل درذهن بخشی از حضارویا خوانندگان این متن علامت سوالی را به وجود آورده که هدف ازاجرای چنین مراسماتی چیست؟آیا لزومی ندارد که ذره ای درباره زبان وادب خود بیندیشیم؟آیا با زبانی که هرروزه درزندگی روزمره خود ازآن استفاده می کنیم وحتی یک روز را بدون استفاده ازآن سرنمکنیم بی انصافی نیست که نسبت به تهاجمات فرهنگی به زبان کردی که ازدیرباز درصدد حذف آن بوده اند بی توجه باشیم؟یا اینکه پاسخ به چنین سوالاتی چه لزوی میتوان داشته باشد؟! دانشجویی که صحبت کردن به زبان مادری را کسرشانی برای خود بداند چه انتظار دارد که فرهنگ های بیگانه آنرابپذیرند؟بی شک قومی که خود فرهنگ خودرا پاس ندارد نه تنها بیگانگان چنین نمی کنند، بلکه آنها نیز درکوتاهی کردن ما نسبت به آن می کوشند.پس شاید وقت آن رسیده است که هریک در خانه خود با تهیه کتابها که خوشبختانه تعداد آنها دربازار کثیراست  تهیه نموده و زبان مادری راخوانده وآنرا بیاموزیم.واجازه ندهیم که دشمنان زبان مادری مان به هدف خود برسند.

اماهمت وهمکاری گروه وفراهم کنندگان مراسم واعضاانجمن نیز قابل ستایش بود.بدون شک انجام کارهای فرهنگی در فضای امروزی بسیار دشوار می باشد.وبرای اجرای چنین مراسماتی گروه باید مشکلات فراوانی را تحمل کرده باشد.به همین دلیل در انتها خودرا موظف میدانیم که از تک تک زحمتکشان مراسم تشکر نماییم وصمیمانه دستشان را بفشاریم و اجرآنهارا ازخدا خواستاریم

    منبع: 22/12/2711       www.sardasht90.mihanblog.com

طبقه بندی: اخبار سردشت،  بررسی تاریخ زبان وادبیات کردی توسط انجمن چریکه_پیام نورسردشت،  سردشت را بشناسیم، 


 sardasht90:  درطی ماههای اخیر تاکسیهای داخل شهروبین شهری سردشت بامشکلاتی مواجه هسند که منجر به نارضایتی آنها شده است.

sardasht90:  در چند ماه اخیر تاکسی های سردشت از وضعیت نابسامان حمل ونقلی ناراضی ودرطی چند مورد آنها راجریمه نمودند.درمدتی پیش درنشستی که شهرداری سردشت باآژانس های تاکسیرانی شهر داشت،درهریک از آژانسها سه تاکسی را به دلیل سوارکردن مسافر درطول مسیرجریمه نمود.ودر چند روز گذشته نیز تاکسی های سردشت-ربط نیز از 26هزارتومان مشروط به پرداخت 60هزارتومان هزینه ماهانه پایانه شدند که در پی اعتراض به این مسئله دست به تحصن چندساعته نیز زدند.

تحلیلsardasht90:

توجه کنید که مامعتقدیم که هرآنقدرکه کشت کنیم برداشت میکنیم.شهرداری هم مگرتاچه حدوضعیت آسفالت ومعابرشهری راسامان بخشیده است که منجربه استهلاک بیش از حد تاکسیها نشود.یا اینکه تاچه حد وضعیت سوخت گیری را برای تاکسیها تسهیل بخشیده است.همه مامی بینیم که متاسفانه جایگاه سوختگیریcng درهرماه چندین روز غیرفعال است.چه اینکه در مدتی پیش بیش از10روز این جایگاه غیرفعال بود،چه اینکه مشکلات فنی پیش آیدولی چندین روز درهر ماه شایدمعقولانه نباشد.اما آیا شهرداری دراین مواقع تاکسیها را مورد حمایت قرار دادند آیا از این وضعیت ابراز تاسف نمود؟ آیاوجود صف های طولانی درجایگاه ورودی شهر برای سردشت شرم آور نبود که سوخت گیری در شهر ربط رانیز با مشکل مواجه کرده بود.گذشته از این وضعیت تاکسی های سردشت ربط نیز به همین شیوه در عرض 5سال اخیر3دفعه جایگاه مسافربری آنها راعوض نمودندکه هربار نیز منجربه پرداخت هزینه هایی می شوند.با وضعیت اقتصادی موجود متاسفانه این نوع رفتارها بااقشارکاسب جامعه شاید منجربه وجود تنش هایی بین این ارگانها بامردم شود.شاید تنبیه های بی مورددرصورتی که به درستی اجرانشوند نتیجه عکس رانیز به همرا داشته باشد.باتوجه به اجرای طرح ترافیکی شهرتا اینکه رانندگان بتوانند خودرا باآن سازگار نمایند چه بهتر که مدتی به آنها فرصت داده شود،چه اینکه  باشیوه درست ساماندهی حمل ونقل موافقیم اما گاهی اوقات تغییر زود هنگام وتصمیم گیری سریع شاید فقط منجربه تقبل هزینه هاگردد.به هرحال تغییر وتحولات لازم وضروری اما اینکه عدم نظرخواهی ازقشرتجربی جامعه در تصمیم گیریها منجر به تصمیماتی شود که متاسفانه گاها منجر به اعتصاباتی می شود که با پخش آن در رسانه های داخلی وخارجی متاسفانه تصویر نه چندان مطلوبی را درافکار مردم غیربومی از سردشت پدید می آوردکه شاید به نفع عموم مردم نباشد.

طبقه بندی: مشکلات جامعه ما،  اخبار سردشت، 

مچ اندازان سردشتی   بانوان کاتا کار سردشت

  sardasht90:   بانوان برومند کاتا کارسردشتی درطی مسابقاتی که به میزبانی تهران برگزارشد،موفق به کسب مدالهای کشوری و افتخار افرینی برای جامعه ورزشکار سردشت شدند.مردان مچ انداز سردشت نیز در مسابقات استانی رده دوم استانی را به خود اختصاص دادند.

  sardasht90:  درتاریخ 14بهمن،طی برگزاری یک دوره رقابت کشوری در کاتا وموزیکال فرم به میزبانی تهران یرگزار شد.که بانوان نماینده سردشتی موفق به اخذ چند مدال در رنگهای مختلف شدند.

در رده جوانان:خانم "شیبا سلیمی" موفق به کسب مقام دوم کشوری شد

در رده نوجوانان:خانم "فرشته معروفی آذر" موفق به اخذ رده قهرمانی شد

در رده خردسالان: خانم "شیبا ایران نژاد" مقام سوم را کسب نمود

در رده نونهالان: خانم "فریناز معروفی آذر" مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کرد.

در مسابقات استانی مچ اندازی نیز که به میزبانی شهرستان نقده برگزار شد مچ های قدرتمند سردشتی رده دوم استانی را به خود اختصاص دادند.در طی این دوره از مسابقات مرد شماره دو مچ انداز کشور آقای "مسعود فاتحی" توانست در هردو دست راست وچپ مقام اول را کسب نماید.و قهرمان قهرمانان این دوره نیز آقای "ریبوار احمدحمزه"بود.

اضافه میکنیم تیم پرورش اندام سردشت نیز هم اکنون در مسابقات بین المللی به سر می برد که تا این لحظه اخباری دررابطه با دست آوردهای ایشان به دست ما نرسیده است.

قابل ذکر است نبود امکانات ورزشی در شهرستان سردشت از عمده ترین مشکلات ایشان می باشد که متاسفانه اقدام آنجنانی ودر خور شان ورزشکاران سردشتی تا به حال صورت نگرفته است.

طبقه بندی: اخبار سردشت، 

  sardasht90:   سالروز به دنیاآمدن حضرت محمد(ص) برمسلمان جهان مبارک باد.

همانطور که مشاهده میکنیم در این شب ها مساجد شلوغ،رسانه ها پرشور ومردم این روز را به مثابه روزی پریمن و مبارک می نگرند.در واقع با صلواتها وبا سلام دادنها مساجد سرشارازشادی وسرور می باشد.خوب آری این روز مبارکی است واین روزرا باید به باشکوه ترین شیوه جشن گرفت.اما اینکه تابه حال ازخود پرسیده ایم این کسی که پس از هزارو چندی سال هنوز هم برای ایشان جشن گرفته می شودو بر ایشان درودو سلام فرستاده می شود ایشان چه کسی هستند.ایشان همان کسی هستند که برخی رسانه ها به ما القا نموده اند که باشنیدن نام محمد تصویر شمشیر و خون و شتر وصحرای وبیابان درذهن ما مصورشود ویا همانگونه که جامعه مسلمان به ماگفته اند باشنیدن نام محمد عدالت و مساوات ودمکراسی درذهن مامصور شود.خوب بیگمان درهمین جامعه ماگروهی هم هستند که دربین این دوراه مانده وهنوز نمیدانند ایشان را چگونه بنگرند.اما مهمترازاین باید بررسی کنیم که درعمل هریک چگونه به این تصورات جامه عمل می پوشانند.

درعمل،وقتی جامعه غربی را می نگریم واقعا آن دمکراسی که آنهااز آن دم میزنندرا دربین همه مللهای جهان چه ملتهای چهل میلیونی وچه بیشتروکمترازآن هرگز عملی نمیکنندو درطرف مقابل آنانکه می گویند حضرت محمد(ص)را قبول دارند و برای ایشان شبهاصلوات می خوانندودف میزنندآنگونه که می گوینددر عمل دستورات ایشان را بجا نمی آورند،همین جامعه اسلامی امروزی که معتقدند دستورات اسلامی را آنگونه که ایشان فرموده اندقبول دارند،از همان اول برسر تولدایشان اختلاف نظر است تابرسد به بزرگترین جشن آیینی من جمله عید رمضان و قربان که هرکدام برطبق میل خود دریک روز آنرا جشن میگیرد( که در پیام تبرک عید رمضان درهمین وبلاگ آنرا بررسی نمودیم).همین فردی که شب تا نیمه های شب برای فردی به نام محمدصلوات می گوید تاآن حدی که صدایش گرفته شود.صبح که وارد بازار کاری می شود ازهیچ کلاهبرداری دریغ نمی کند.یعنی می توانیم بگوییم خودنمایی کرده ایم یا فقط لفظا شخصیت این فردرا پذیرفته ایم ویا اینکه کورکورانه وبه معنای واقعی شایدآنرا درک نکرده ایم.که واقعا خیانت است هم به آن فردی که تانیمه های شب برای ایشان صلوات می فرستیم وهم به آنانکه فرموده ایشان را به واقعیت عملی می کنند.امروزه به این صورت شده که آندسته از گفته های ایشان را قبول داریم که به بخش مالی ماکاری نداشته باشد.افراد ملیاردی شهرمان اکثرشان در جشن مولودی درمساجد حضوردارند اما فردای همانروز اگر بحث زکات را برای ایشان به میان آوری دیگر فردی را به نام محمد نه دیده ونه شنیده اند.اما جدااز مردم عادی ،ماموستاهای مساجد خود ومهره های اصلی تبلیغ دستورات حضرت محمد(ص)را جدا از صدای خوبشان جهت قرائت سرودهای محمدی بنگریم،نگفتن آنچه که می خواهندو باید بگویندوندیدن آن اتحاد اسلامی که می گویند و اینکه همیشه مردم را مقصرمی دانند که کمتر درمساجد حضور می یابند ویک بار دلیل آنرا باخود بررسی ننموده اند.چه خوب است گاهی خودمان منتقد خودمان باشیم.

اما دراوایل گفتیم که گروهی هستند که دربین دوراهی گرفتارشده اند،به این صورتکه آن اسلام محمدی که برایشان تعریف می شود با آن اسلامی که امروزه می بینند یکی نبوده،و دراین بین طبیعتا ذهن کنجکاو انسان سوالاتی را به بار می آورد که باید پاسخ داده شوند،اما راه پیدا کردن جواب این سوالات که آیا کتابهای دست نوشته دیگران رابایدانتخاب نمود یا مردان مدعی اسلام پذیرفته امروزی که گفته هایشان با اعملشان 360درجه متفاوت است ویا راه دیگری ،خودباید اعتبارهریک را سنجیده وانتخاب نمایند.

اما آنچه ما آنرا پیشنهاد میکنیم مطالعه کتابها ومراجعات معتبر درباره شخصیت حضرت محمد(ص)است.وآن زمان است که می توانیم شخصیت وفرموده های ایشان را بپذیریم ویااینکه اصلا نپذیریم.زیرا دین تحمیل نمی شودبلکه پیشنهاد می شود.شاید آنوقت که ازشنیده ها وتعاریف و تمجید دور شویم وخودمان واقعیات را بخوانیم دلیل اینکه چرا دانشمندان غیرمسلمان نیز همچون ،کارل مارکس آلمانی،گوستاو لوبون فرانسوی،برنالد شاو ایرلندی،ماکس سایکس انگلاندی،گوته آلمانی،تولستوی روسی،ماریا ریکله آلمانی،که هیچ کدام مسلمان هم نبودند اما درمورد شخصیت والای این فرد جمله های شنیدنی وبه دور از هیچ گونه تعصبی گفته اند.بی گمان وقتی به بزرگوار بودن یا نبودن ایشان پی می بریم که درمورد حضرت محمد(ص) بخوانیم،نقدش کنیم کارهای که از دید ماپسندیده بپذیریم کارهایی راکه نمی پسندیم به دنبال چرایی آنها و سپس روشن نمودن همین چراها باشیم.بی گمان در انتها نتیجه ای به دست خواهد آمدکه دیگر هرآنچه را که در مورد این فرد چه خوب وچه ناپسند میگویندنمی پذیریم،چون خود واقعیت امررا می دانیم.بی گمان آن زمان به دمکراسی بودن یا نبودن ایشان به ضدحقوق بشرو حقوق زن بودن ایشان یا نبودن به گذاشتن احترام به اقلیت های مذهبی ویابی حرمتی کردن به دیگر مذاهب ودر نهایت به شمشیری بودن دین اسلام و یا دمکراسی بودن آن،و درنهایت به این مسئله که آیا اسلام امروزی صرفا یک لفظ ویا یک مسئله سیاسی والبته اقتصادی می باشد که تشنگان قدرت و تخت نشینی ازآن دم می زنند ویا این همان اسلامی است که فردی به نام  پیامبر اسلام درمورد آن فرموده است پی میبریم.

درنهایت یک باردیگر دیده به جهان گشودن حضرت محمد(درود وسلام خداوند برایشان وپیروانش) رابرتمامی آنانکه کی ایشان رابه واقعیت شناخته اندو پیرو فرموده هایش هستند تبریک می گوییم.

                                 sardasht90  1390/11/16 

طبقه بندی: اخبار سردشت، 

 

  sardasht90: دو نفر کولبر به نام های اسماعیل ورحیم احمدی در منطقه شلماش سردشت براثر سقوط بهمن جان باختند.

  sardasht90:   بارش برف سنگین در چند روز اخیر در شهرستان سردشت برای دومین بار منجر به سقوط بهمن و جان باختن دو نفر دیگر شد.چند روزپیش نیز دوفرد دیگر که برای شکار به کوههای منطقه قاسمه ره ش رفته بودن براثر سقوط بهمن جان باختند ودو روز پس از آن در منطقه شلماش سردشت سقوط بهمن جان دو برادر به نام های اسماعیل ورحیم احمدی راگرفت.این دو برادر که جهت امرارمعاش به کولبری مشغول بودند باسقوط بهمن متاسفانه جان خود را از دست دادند.متاسفانه آماربیکاری درشهرستان سردشت بسیار اسفناک می باشد.به طوری که گاها سبب روی آوردن جوانان بیکار شهر به معاملات کالای قاچاق نیز می شود.و متاسفانه در برابر این نابسامانی هاحرکت چشمگیری از سوی سازمانهای مربوطه دیده نمی شود.تالحظه انتشار این خبر جسد آنها پیدا نشده است.

طبقه بندی: اخبار سردشت، 

برف-سردشت

 sardasht90: امروز مورخ 10/11/1390 بارش سنگین برف درسردشت منجر به تعطیلی مدارس در شیفت بعداز ظهر شد.وهواشناسی تاپنجشنبه هوای سردرا برای سردشت پیش بینی نمود.

 sardasht90: براثر بارش سنگین برف در شهرستان سردشت اداره آموزش و پرورش سردشت مدارس رادر مقاطع ابتدایی و راهنمایی در شیفت بعداز ظهرتعطیل کرد.بارندگی برف درسردشت از نیمه های شب شروع و تا 24ساعت آینده ادامه خواهد داشت.

به گفته سازمان هواشناسی:از بارندگی ها به تدریج تا24ساعت آینده کاسته خواهد شد.اما هوای سرد تا آخر هفته و روز پنج شنبه برای شهرستان سردشت پیش بینی می شود.

طبقه بندی: اخبار سردشت، 
تاریخ 1390/11/11 توسط خبرگزاری sardasht90

 sardasht90: در تاریخ 8/11/1390 در منطقه "قاسمه ره ش _واشه مه زین" دو نفر به نام های"هیوا نقشبندی"و"رحیم عمیدی"بر اثر سقوط بهمن جان خود را ازدست دادند.

  sardasht90: در این روز سه نفراز شهروندان سردشتی جهت شکارتفریحی به کوه های منطقه قاسمه ره ش رفته بودند که در دام بهمن زمستانی گیرکردند ودرنهایت یک نفر مجروح و دونفر نیز جان خودرا از دادند.

آقای یوسف کرمی دبیر مدیریت بحران سردشت درباره گفت: درجریان سقوط بهمن دریکی ازکوههای منطقه قاسمه ره ش سه نفر بین بهمن گیرگردند که درنهایت مدیریت بحران سردیت باکمک مردم منطقه موفق به کشف اجساد دوتن شدند و یک فرد زخمی نیز روانه بیمارستان شد.

طبقه بندی: اخبار سردشت، 

 

  sardasht90:  به گزارش خبرگزارآژانس خبری کردپا:نمایندگان مردم سردشت،مهاباد،پیرانشهر،اشنویه وچندشهردیگر مناطق کردنشین طی نامه ای موضوع کلاهبرداری میلیاردی درمناطق کردنشین رابه وزیراطلاعات،آقای مصلحی اطلاع و ازایشان خواستندتادر اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند.

sardasht90:  دراین نامه که ازطرف جمعی ازنمایندگان مردم مناطق کردنشین درمجلس شورای اسلامی به وزیراطلاعات رسیده است.درابتداکلاهبرداری حدودا هزارمیلیاردتومانی رابه اطلاع رسانده واز ایشان خواسته اند تا دراسرع وقت باارسال نمایندگانی به شهرستانهای مذکور،موضوع رااز نزدیک بررسی وخواهان جلوگیری ازخروج نقدینگی هنگفت به خارج از مرزهای کشورشده اند.

    تحلیل sardasht90:  در این مدت اخیرمردم کردستان شاهدحضورافرادی سودجو در منطقه بوده اندکه به بهانه تبدیل ریال به ارز پس ازانجام یک برنامه ریزی وجلب اعتمادمردم،پولهای هنگفتی را از آنهادریافت وبه آنها برنگردانده اند.دراوایل رقم های متفاوتی ازشنیده های مردم به گوش می رسیدکه دراین بین رقم بین هشتصد الی هزار میلیارد تومان مستندترین و واقعی ترین رقم می باشدواین رقم مورد تایید نمایندگان واقع درمجلس نیز می باشد.اگرخوب توجه کنیم می توانیم دریابیم که این رقم دومین کلاهبرداری ویااختلاس بزرگ درسال1390در کشو بوده است.صرفه نظراز کلاهبرداری 100میلیون تومانی معاون یکی ازاستاندارهای غرب کشور.اما دراینجاآنچه توجه بسیاری را به خودجلب کرده است،عکس العمل ارگانهای مربوطه ورسانه های داخلی درقبال دو اختلاس سه هزارمیلیاردی وهزار میلیاردی می باشد.دراختلاس سه هزار میلیاردی تمامی رسانه ها درقبال آن اطلاع رسانی وآن راپیگیری نمودند،اما درقبال کلاهبرداری هزارمیلیاردی متاسفانه هیچ مسئول مربوطه ای آنچنان بایدوشاید دراین باره گزارشی را ارائه نداده است ونگرانی مردم بیشتراز همین بابت است.باتوجه به تمام اسلامی بودن کشورماو وجود مساوات وبرابریهای موجود دریک جامعه تمام اسلامی لازم است این موضوع نیزبه طورجدپیگیری شود ومالباخته گان نیزبه حق خودبرسند.البته موضوعات دیگری نیز همچون دستیابی درمدت زمان بسیار اندک بعضی افرادبه پولهایی با رقم میلیاردی و وجود اختلاف باورنکردنی بین دهک اول ودهک دهم جامعه وعدم سرمایه گذاری ازجانب افراددارنده این چنین پولهایی درمنطقه  خود جای سوال دارد.البته محض اطلاع عرض شودکه ناراحتی مانبایدبیشتراز اعدادوارقام کلاهبرداری باشد،بلکه باید بیشتراز تکرار اشتباه متعجب باشیم چراکه این چنین کلاهیرداریهارا هرازگاهی درجامعه شاهدهستیم.چه بحث کلاهبرداری درمبادلات وارسال "میوه موز"در دهه هفتاد درشهرربط که وجودچنین بازاربزرگی ازمرکبات دراین شهرنه تنها وضع اقتصادی آنان رابهبود نبخشیدبلکه مردم زیادی سرمایه اولیه خودرانیز ازدست دادند.سوژه بعدی حضوریک فردغیر بومی درسال گذشته1389 می باشد که ایشان بامعرفی کردن خود به عنوان سرهنگ بازنشسته وتوانایی دریافت کارت پایانه خدمت و دریافت گواهینامه برای مردم پول هنگفتی را ازمردم دریافت وپس ازمدتی بدون اطلاع ازشهرستان خارج ومردم مالباخته نیزپولهایی راازدست دادند.امادراین مواقع فقط این افراد راباید مقصربدانیم یاخود مردم نیز سهل انگاری می کنند؟گرچه ماتاییدکننده چنین مواردی نیستیم اما کسی که سطح تحصیلاتش زیرپنجم ابتدایی می باشدو بعضی افرادازاین موضوع نیزمطلع بوده اندو هیچ مدرکی حتی مدرک جعلی رابرای استناد صحبتهای خود نداشته است چگونه است که به ایشان اعتمادکرده اند.ویا موضوع کلاهبرداری امسال که بدون دریافت هیچگونه رسید ویاچک معتبری میلیاردها تومان پول را به شماره حسابی وارد کرده اندجای تعجب دارد.آیا بهترنیست کمی هم خودمان رانقد کنیم واین مشکلات راازیاد نبریم وآنهارا تجربه ای بدانیم وفقط به مدت سی ثانیه به این ضرب المثلل توجه کنیم ودرآینده شاهد چنین وضعی نباشیم که میگوید:

"آدم عاقل فقط یک بار ازیک سوراخ گزیده می شود"

*لطفا درصورتی که اطلاعات بیشتری را دراین مورد داشتید دربخش نظرات درج نمایید./

طبقه بندی: اخبار سردشت،  مشکلات جامعه ما، 
برچسب ها: کلاهبرداری درمناطق کردنشین، کلاهبرداری سردشت، کلاهبرداری مهاباد، کلاهبراداری بانه، کلاهبرداری پیرانشهر، کلاهبرداری اشنویه، کلاه برداری دلار، ارز، کلاهبرداری میلیاردی، اختلاس بزرگ کردستان، سردشت، اخبارسردشت، www.sardasht90.mihanblog.com،  

روش در روش-احمدمحمدپور

sardasht90:  کتاب"روش در ورش"دکتراحمد محمدپور یکی از نامزدهای دریافت جایزه کتاب سال ایران شد.

 

sardasht90:  به گزارش ایبنا:در ادامه مرحله دوم داوری بیست‌و‌نهمین دوره جایزه کتاب سال ایران، در بخش فلسفه 16 اثر شامل 11 اثر در گروه فلسفه اسلامی و پنج اثر در گروه فلسفه غرب شناخته شدند،که دربین 5 اثرگروه فلسفه غرب کتاب"روش در روش"دکتر احمد محمدپور به چشم می خورد.این کتاب که به یررسی شناخت معرفت درحوزه علوم انسانی پرداخته است باتائید هیئت داوران بیست و نهمین دوره جایزه کتاب ایران یکی از نامزدهای دریافت کتاب سال ایران در تاریخ 18/11/1390 که اختتامیه 29همین دوره جایزه کتاب سال ایران می باشد خواهد بود.

دکتر احمد محمدپور تاکنون آثار ارزشمند دیگری را به چاپ رسانده است.در اردیبهشت سال 90نیز سه اثر به نام های"از سنت به نوسازی-مطالعه تغییرات اجتماعی درسردشت"،"تجربه ی نوسازی"،"ضد روش-ج2"به قلم ایشان در نمایشگاه بین المللی تهران عرضه گردید.

دکتر احمدمحمدپور در سال 1355در شهرستان سردشت متولد و درسال1380مدرک کارشناسی خودرا دریافت وسپس دوره دکتری رانیزبه استمرار ازهمان سال ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دکتری نیز شد.ایشان هم اکنون استادیار دانشگاه بوعلی سینا در همدان می باشند.بیشتر آثارایشان درقالب رساله های کارشناسی ارشد و دکتری ارایه شده اند.ایشان ازمنتقدین مطالعات کردشناختی می باشند ومعتقد است که:نویسندگاه این حوزه تا به امروز بیشتر برابعاد سیاسی،نژادی،قومی وتاریخی کردها پرداخته اند که به هر اهمیتی که دارا می باشند این مباحث منجر به صرف نظر از بحث های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی شده اند.

طبقه بندی: اخبار سردشت، 

sardasht90 

:sardasht90  در روز سه شنبه مورخ 27/10/1390 در جاده سردشت-مهاباد یک خودرو سواری حاوی 51 کیلو گرم قرص و 2کیلوگرم پودر متوقف و راننده آن نیز دستگیر شد.

sardasht90:   درروز سه شنبه در مسیر سردشت-مهاباد درپاسگاه زمزیران طی عملیاتی توسط نیروی انتظامی شهرستان سردشت یک خودروی سواری متوقف شد که پس از تحقیق موفق به کشف 51کیلوقرص و 2کیلو پودر که در آن جاسازی شده بود شدند.پس از توقف ماشین راننده ماشین دستگیر وتحویل مراجع قضایی داده شد.

تحلیل  sardasht90 : متاسفانه در چندسال اخیر بعضی افراد سودجو در کلان شهرهای ایران خصوصا شهرستان تهران برخی افراد ساکن در مرزهای کشور را با اعطای پولهای هنگفت تحریک می کنند و با دادن مبالغی آنها رابه واردکردن مواد مخدر وقرص های روانگردان ازمرز کشورتحریک می نمایند،واز آنجا که در شهرهای مرزی درصدنسبی بیکاری بسیار زیاد وغیرقابل تحمل شده است،مردم مناطق مرز نشین نیز از روی ناچاری دست به حمل کالاهای قاچاق می نمایند.متاسفانه عدم مدیریت در مرزهای سردشت و رسمی نکردن بازارچه ها مشکلات زیادی را برای مردم به وجودآورده است.جالب است بدانید که همین بازارچه کیله رتبه سوم کشوری و رتبه یک را در استان برای صادرات کالا داراست چه اینکه مبادلات مشتقات نفتی نیز دراین محل قدغن می باشد. 

طبقه بندی: اخبار سردشت،  مشکلات جامعه ما، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


(تعداد کل صفحات:12)      1   2   3   4   5   6   7   ...  

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ